Pěchotní srub N-S 81 "Lom"

Pěchotní srub N-S 81 Lom v roce 1938
Pěchotní srub N-S 81 Lom v roce 1939
Pěchotní srub N-S 81 Lom v současné době
Expozice čs. opevnění v pěchotním srubu N-S 81 Lom
Expozice čs. opevnění v pěchotním srubu N-S 81 Lom

V roce 1938 měl srub osazeny dva čtyřstřílnové pancéřové zvony pro lehký kulomet. Oba byly vyrobeny ve Vítkovicích. Za okupace byly oba zvony vytrženy. Při rekonstrukčních pracech koncem devadesátých let bylo rozhodnuto rozervané stěny pouze zbavit nebezpečně visících pozůstatků železobetonu, zaslepit prostupy do objektu a zbytek ponechat bez úprav jako doklad toho, jakým způsobem poškodila objekt německá okupační správa.

V roce 1938 byla značná pozornost věnována maskování objektu. Stěny byly pokryty kamuflážními barevnými omítkami, které byť poškozené, jsou dodnes rozeznatelné. Na okraji stropní desky vyčnívaly háky pro zavěšení maskovacích sítí. Celý strop byl zakryt drny. Díky tomu při poh­ledu směrem od hranice srub zcela splýval se zatravněným valem zemního zásypu čelní stěny. Okolní les byl tehdy vykácen, pro obvodovou překážku byly provedeny nezbytné zemní úpravy. Díky vykácení lesního porostu bylo tehdy od týlové stěny objektu dobře vidět do Náchoda i na náchodský zámek. Svah původně spadal prudce dolů do údolí už od hrany týlové stěny, ale dnes je před stěnou dobře patrný násyp, který byl proveden za okupace pro snadnější přístup techniky pro odvoz zvonů.

Před hlavními střílnami jsou na obou stranách ochranné, tzv. diamantové příkopy, hluboké 3,2 m a široké 1,5 m. Ty měly znemožnit nepříteli přístup ke střílnám a ztížit tak jejich zneškodnění, zabránit zasypání střílen zeminou vyhozenou výbuchem dělostřeleckého granátu a navíc měly sloužit jako jímky na prázdné nábojnice, které do nich padaly otvory pod střílnami. Před pravým diamantovým příkopem se nachází revizní šachta kanalizace.

K ochraně příkopu a hlavních střílen z kasemat byl určen lehký kulomet vz. 26 (zbraň N) a granátový skluz ústící do příkopu pod střílnou lehkého kulometu. I prostor vchodu byl postřelován z každé strany lehkým kulometem. Proti strmě dopadajícím dělostřeleckým granátům a leteckým pumám byly střílny opatřeny prodlouženými částmi stropu - tzv. krakorci. Na nich je nejlépe patrná dvoumetrová tloušťka stropu, která měla zaručit bezpečnost osádky před granáty do ráže 240 mm a 500 kg bombami.

Ve stěnách odvrácených od nepřítele jsou umístěny odvětrávací otvory a výfuk dieselagregátu zakryté masivními mřížkami svařenými z kolejnic. Tloušťka těchto stěn je v horním patře 1 metr, ve spodním patře 1,5 m.

Za objektem se nachází prohlubeň vzniklá po odstranění zásypu čelní stěny. Ten byl tvořen 4 m tlustou kamennou rovnaninou přímo u zdi a pak na­vezenou hlínou vysvahovanou zvolna do předpolí. Kamenná vrstva měla sloužit jako přídavná ochrana 2,25 metrů silné čelní stěny při zásahu dělostřeleckými granáty.