Kronika KVH Náchod - rok 2012

Na začátku roku 2012 měl Klub vojenské historie Náchod, o. s., 23 řádných členů a 9 přispívajících členů. Na činnosti Klubu se aktivně podílelo 23 řádných členů, 7 přispívajících členů a 8 nečlenů Klubu. V průběhu roku bylo členství na vlastní žádost ukončeno dvěma řádným členům (M. Kiriakov, M. Soukup) a jednomu přispívajícímu členovi (M. Drozda).

Hlavní činností Klubu bylo i nadále provozování pevnostního muzea ve třech objektech Běloveského pevnostního skanzenu. Díky aktivní účasti všech členů a podpoře nečlenů Klubu byl od dubna do října každou sobotu a po dobu letních prázdnin každodenně bezproblémově zajištěn provoz. Všem, kteří se o to zasloužili, patří dík. Organizaci provázení se obětavě věnoval V. Kruták, který také spolu s L. Čermákem vytvořil nový systém evidence služeb. Nejvíce se na provázení podíleli Bartoš, Beran, Dobrovolný, Hájek, Charvát, Kruták, Los, Medek, Nývlt, Srb, Trojan a Vlach. V roce 2012 jsme evidovali celkem 9 920 prodaných vstupenek, což byl oproti minulému roku pokles o 10%.

Rozsáhlý skanzen znamená také náročnou údržbu, které se po celý rok věnoval zejména M. Pištora s pomocí mnoha dalších. Pokračoval i rozvoj skanzenu. Jednou z hlavních akcí bylo vyzdění nových cihlových příček SV a T na Březince, které probíhalo od listopadu 2011 do dubna 2012. Prací se zúčastnili hlavně Soukup, Martinec, Pištora, Hájek, Nývlt, Medek, Tomáš, Topka a Zajíček. Na jaře začala i oprava omítky na Březince, která už byla v havarijním stavu. Práce prováděné firmou Ježek se nakonec protáhly až do srpna. Jednání s firmou se ujali P. Topka a P. Lach, návrh maskování vypracovali J. Čížek a M. Pištora. Pro interiér Březinky byly péčí L. Čermáka dodány repliky svítidel vyrobené kolegy z R-S 72, I. Fuksa objednal u M. Říhy repliky vypínačů. P. Lach sponzorsky dodal II. silnostěnné dveře, které byly v létě osazeny na Vodě partou Martinec, Pištora, Tomáš, Fuksa a Topka. Během letních brigád byla betonovou zálivkou zabezpečena zvonová šachta na N-S 83 a uklizeno okolí objektu včetně demolice nelegální stavby. Uklizena byla také levá kasemata na N-S 84, poté byl ubourán přebytečný beton na stěně se střílnami a díky bednění vyrobenému J. Martincem se podařilo dokončit betonáž střílny M (pomáhali Pištora, Tomáš, Topka, Fuksa, Zajíček a další). Následně byla v srpnu a září dobetonována stěna se střílnami (Topka, Tomáš, Pištora). V říjnu bylo k osazení připraveno oplechování stěn (Martinec, Pištora, Hájek). P. Topka zařídil nákup nových gumových a textilních čisticích rohoží do vchodu na N-S 82 a N-S 81 a získal povolení k pokácení dvou třešní za N-S 84. Nové cizojazyčné sylaby pro N-S 82 (barevné lamino) vypracovali P. Topka, L. Čermák a P. Dobrovolný. Na Vodě byla instalována nová EZS a proběhla údržba stávající EZS na N-S 81 a N-S 82 (Dobrovolný, Charvát, Topka). Na říjnové schůzi byl J. Martinec zvolen koordinátorem rekonstrukčních prací a dohodnul se postup rekonstrukčních prací na Březince v zimě 2012/13. Ale ani „konkurence“ nespí: kolegové na N-S 85 pokročili v rekonstrukci a plánují zpřístupnění objektu pro veřejnost.

Náročné bylo i organizační a administrativní zajištění činnosti Klubu, kterému se věnovali zejména P. Topka a P. Charvát. Velkým úspěchem bylo získání pozemků pod objektem Lázně a kolem něj bezplatným převodem od Města Náchod. Na konci roku 2011 také vrcholila příprava vyhlášení zvláště chráněného území „Březinka“. Krajský úřad nakonec přijal většinu našich námitek ke znění ochranných podmínek a podařilo se tak vyjednat rozumné podmínky fungování skanzenu. Po celý rok probíhala příprava rekonstrukce záhozu na Březince a příslušná jednání s majiteli pozemků, se kterým pomohl i J. Martinec a opět se osvědčila dobrá spolupráce s Městem Náchod, které také nabídlo bezplatný odběr zeminy do záhozu. Na základě projektu vypracovaného firmou Vondřejc se nakonec podařilo získat stavební povolení a stavba tak mohla v listopadu oficiálně začít. Díky krajské dotaci, kterou zařídil S. Zajíček, se podařilo projekt i částečně finančně pokrýt. Zároveň jsou plánovány i nové vitríny na N-S 84 a N-S 81, oprava izolace stropnice na Vodě a osazení původních překážek pod Březinkou. Pozemků u Vody se týkala podaná žádost o změnu územního plánu – převedení všech pozemků na zastavitelnou plochu (občanská vybavenost). Rozruch vzbudila firma Agro CS, která nabídla za část pozemku u Vody značnou sumu. Nakonec se však výstavba plánovaného zahradního centra kvůli nesouhlasu majitele sousedních pozemků neuskutečnila. Průběžně probíhalo i jednání o příspěvku komuny Ørland na rekonstrukci levého křídla N-S 84, které zajišťoval M. Kiriakov s P. Topkou.

Uniformovaná skupina připomněla významné dny tradičními pietními akty 8. května, 22. září, 28. října a 9. listopadu. Průběžně se pracuje na neustálém zdokonalování propagace skanzenu. Internetovým stránkám a grafickým pracem včetně výroby reklamních letáčků a tabulí se věnuje L. Čermák, novou prezentaci na Facebooku zajišťuje I. Fuksa. S. Zajíček získal povolení na stavbu reklamní tabule v Ratibořicích a uzavřel s majiteli pozemků smlouvu o umístění reklamní tabule na Dobrošově, L. Čermák, J. Martinec a P. Topka zajistili její výrobu a osazení. Byl zakoupen nový poutač před Lom, podobné se plánují i před Březinku a Vodu. P. Topka a L. Čermák vypracovali žádosti, díky kterým jsme od Města Náchod získali dotace na propagaci skanzenu v celkové výši 16 tisíc korun. L. Čermákovi se také podařilo dokončit zdlouhavý administrativní proces a dosáhnout osazení dopravního značení na příjezdu k Vodě. S. Zajíček se zúčastnil setkání muzeí čs. opevnění s náměstkem hejtmana a spolu s P. Topkou se podílel na vzniku nové publikace vydané Krajem. Skanzen se průběžně prezentoval v médiích (šot v hlavních zprávách na ČT, pořad ČT Hranice dokořán, interwiev v náchodské TV, články v časopise Náchodský swing a Náchodském zpravodaji) a získal 1. místo v Královéhradeckém regionu v soutěži o Cenu Kudy z nudy. V říjnu V. Bartoš zorganizoval promítání filmu Běloruský sen na Vodě, v listopadu se P. Charvát a P. Beran zúčastnili regionální konference cestovního ruchu v Hronově.

Klub se v roce 2012 věnoval také péči o zachování kulturního dědictví. J. Čížek získal darem 10 protipěchotních překážek, další překážky jsme zakoupili od M. Soukupa. P. Topka ověřil, že stavba nové silnice na Broumov neohrozí LO vz. 36 u Jetřichova. Upozornili jsme také na památkovou ochranu LO vz. 37 u tenisového hřiště v Bělovsi. Nabídku VHÚ na zapůjčení 50 protitankových rozsocháčů jsme nakonec nevyužili. Díky M. Pištorovi nám neuniknul protipancéřový granát do L1 a I. Fuchsa se zasloužil o získání bedny na cvičné náboje pro L1. Nezvykle velkou investicí byl nákup vybraných exponátů ze sbírky M. Soukupa. Neúspěchem skončilo jednání s Armádou ČR ohledně ZiS-3 nebo T-34, které bychom vystavili před N-S 84. ZiS-3 se nepodařilo získat ani z muzea Srebrna Góra.

Důležitou součástí klubového života jsou i pravidelná setkání členů. Kromě šesti členských schůzí úspěšně proběhla oslava Silvestra a tradiční čarodějnice (tentokrát sponzorované P. Vlachem u příležitosti jeho 50. narozenin), zajímavým zážitkem bylo i oblíbené setkání na závěr hlavní sezóny. V srpnu se uskutečnil výjezd na lehké opevnění v Rýchorách, který zorganizoval S. Zajíček, stejně jako výjezd na méně známé úseky Maginotovy linie v září. Před výroční schůzí jsme si prošli objekty v okolí Borové.

Rok 2012 lze tedy i přes mírný pokles návštěvnosti skanzenu a odchod dvou dlouholetých členů hodnotit jako úspěšný, a všem, kteří se o to zasloužili, patří dík. Podařilo se zlepšit organizaci průvodcovských služeb a do provázení se zapojil větší počet členů a příznivců než dříve. Zakoupením velké části exponátů vystavených na Vodě byla stabilizována budoucnost expozice. Nezanedbatelné finanční prostředky byly investovány i do stavebních akcí na Březince, kde je také administrativně a částečně i finančně připraveno obnovení záhozu. Negativem je značný vzrůst zadlužení Klubu kvůli zmíněným investicím a také stále stagnující rekonstrukce interiéru Březinky.