Kronika KVH Náchod - rok 2015

Do roku 2015 vykročil Klub vojenské historie Náchod s 19 řádnými a 9 přispívajícími členy. Předsedou Klubu byl Pavel Topka, místopředsedou Petr Charvát, pokladníkem Stanislav Zajíček a dalšími členy výboru byli Jaroslav Martinec a Ladislav Čermák.

Hlavní činností Klubu bylo jako každoročně zajištění provozu Běloveského pevnostního skanzenu. Díky úsilí a diplomacii Vládi Krutáka se podařilo zajistit potřebný počet průvodců po celou sezónu na všech třech objektech s minimálním počtem placených průvodců. Nejvíce odprovázeli Charvát (28 dní), Vlach (22), Trojan (19), Kruták (18), Hájek (17) a Nývlt (17). Březinku navštívilo 6 240 platících návštěvníků, Vodu 4 182, což je průměrný počet, podobný minulým sezónám. Ani extrémní horka v létě, která turisty spíš lákala na koupaliště než k chození po kopcích, nezpůsobila nějaký znatelný propad návštěvnosti. Dokonce v největších vedrech se lidé rádi chodili na srub Voda ochladit do jednadvacetistupňové teploty a jen neradi odcházeli ven, kdy bylo třicet pět stupňů. Díky ochotě Charváta, Berana, Nývlta, Pištory, Vlacha a dalších se podařilo provést i všechny zájezdy, které se objednaly mimo běžnou provozní dobu.

Jako zimní práce se na začátku roku 2015 provádělo zbourání staré a vyzdění nové příčky v ubikaci mužstva na Březince a výměna chladicí nádrže agregátu ve strojovně za repliku vyrobenou podle původních výkresů. Po mnoha letech se díky Jardovi Martincovi konečně objevil nový výfuk agregátu, který zatím čeká na dokončení. Na Vodě proběhla drobná vylepšení expozice především v levé kasematě a v expozici odboje. Před začátkem sezóny proběhl pod vedením Jardy Trojana velký úklid na všech objektech a také se doplnily expozice na Lomu – např. lafeta UL-1 s kulometem v nové vitríně, velký model T-S 63 a několik nových tabulí. Konečně jsme si pořídili i novou klubovou vlajku, takže v sezóně už nemusila vlát před Březinkou ta letitá a již zcela roztrhaná „bojová zástava“.

Standa Zajíček, který tento rok s Láďou Čermákem převzal téměř celou klubovou administrativní agendu, se postaral o získání finančních prostředků z různých dotací a grantů, takže se mohly realizovat některé plánované akce bez velkých finančních výdajů z klubových zdrojů.

Před začátkem hlavní sezóny se také konečně vyřešil stále se táhnoucí a stupňující se problém s exponáty na Vodě. Byla jich od sběratele odkoupena převážná většina. Klub se sice tímto značně zadlužil, ale konečně aspoň zmizela nejistota a zbavili jsme se snad definitivně dalších krajně nepříjemných a únavných jednání.

Mimo průvodcovské činnosti se během léta uskutečnily další plánované i neplánované akce. Díky dílům dodaným Pavlem Lachem se konečně zkompletovaly rozsocháče složené za Březinkou a umístily se do PT překážky pod srubem a k Vodě. Koncem léta a na podzim pak pokračovaly i terénní úpravy u Březinky. Při velké brigádě svolané Standou Zajíčkem se upravil terén v levém palebném vějíři, pokračovalo se i v dalším navážení kačírku k čelní stěně a hlíny do záhozu. Bohužel se celé léto nepodařilo získat dostatek laciné hlíny, takže zához není stále dokončen a chybí i zavezení stropnice ornicí. Zde je nutno zdůraznit velké nasazení Jardy Martince, který nejenže zajišťuje dopravu, na práci se podílí, ale také všechny pracovní akce organizuje a koordinuje. Vítanou posilou byli i noví zájemci o členství, Martin Grulich, Martin Šlégr a Igor Špůr. Zřejmě nejvíce hodin strávil na objektech Martin Pištora, který se jejich rekonstrukci a údržbě věnuje nejen o víkendech, ale i po práci během týdne.

K propagaci skanzenu sloužily kromě webových stránek spravovaných Láďou Čermákem hlavně letáčky, které po kraji rozvezl Petr Charvát, doplněné články v místním tisku a facebookovým profilem, o který se staral Pavel Topka. Díky natáčení České televize jsme se ukázali i v televizních zprávách. S pomocí krajského grantu jsme těsně před hlavní sezónou vydali novou klubovou publikaci – průvodce po našem skanzenu, kterou sepsal Petr Charvát a grafikou doplnil Láďa Čermák. Tomu se také během léta podařilo instalovat nové reklamní tabule v autokempu na Rozkoši a u autobusové zastávky na Dobrošově (zde společně s reklamou na Kahan).

Pro návštěvníky byly opět uspořádány oblíbené akce: Dětský den na Březince a prohlídka interiéru všech srubů, které Klub vlastní. Původně naplánovaná „Oživená Březinka“ byla z provozních důvodů přesunuta až na neděli v říjnu, kdy se už v objektu normálně neprovází. Akce proběhla v režii „Roty Nazdar“ a sklidila velký úspěch. Byly to dobře sehrané scénky ze života a výcviku posádky srubu v roce 1938. Filmové záznamy jsou k vidění na facebooku Březinky. Bohužel pro omezené prostory uvnitř srubu se návštěvníci museli předem objednat na určitý čas a jednotlivé skupiny pak vcházely dovnitř s hodinovým odstupem.

Členové Klubu se sešli na Silvestra, o čarodějnicích a na závěrečném posezení na Lomu po ukončení hlavní turistické sezóny. Někteří také v létě podnikli námořní výpravu za opevněním na Korsice.

Uniformovaná skupina Klubu pořádala tradičně pietní akce u pomníků a památníků. Dne 8. května u pomníku v Bělovsi, u náchodské celnice, bývalé policejní stanice a u pamětní desky kpt. Jaroše, 27. září ve Vrchní Orlici, v Hodkovicích, v Petříkovicích a na Pomezních boudách na paměť mužů, kteří padli v našem pohraničí v roce 1938, 28. října za účasti náchodského starosty u pomníku v Bělovsi a u Jiráskovy chaty na Dobrošově a tamtéž také na Den veteránů 11. listopadu.

Po sezóně se mohlo konečně přikročit k pracím naplánovaným na zimu. Provedl se velký úklid v přeplněném skladu na Lomu a instalovaly se nové police do regálů. Ze skladu se vyklidila spousta nepotřebných věcí. Při jednotlivých fázích rekonstrukce Březinky, kdy se postupně měnilo vnitřní vybavení podle toho, jak se získávaly údaje z archivů, totiž došlo k tomu, že se něco předělávalo třeba i třikrát. A vyřazené věci se neodvážely, ale uskladňovaly. Podle hesla „co kdyby se ještě někdy něco z toho hodilo“. Ve skladu se tak našly spousty starých svítidel, kabelů, potrubí a podobného materiálu z různých „rekonstrukčně-historických“ období. 

Jarda Martinec dopravil na Březinku nové repliky originálních postelí, které sponzorsky dodaly Lachovy závody. Začalo se také s instalací nových rozvodů vody podle původního projektu – byly demontovány hlavní nádrže nad schodištěm a na jejich místo připraveny upravené repliky, které byly dosud u zvonu. Zbytek vodoinstalačních prací měla díky mimořádné krajské dotaci, kterou dohodnul Standa Zajíček, na starosti odborná firma. V běhu byly i další rekonstrukční práce. Prováděla se výměna zárubní a dveří do skladu proviantu za dobové, demontovalo se staré vodovodní potrubí a v některých místnostech se začalo s odstraňováním nedobových nátěrů podlah, které se kdysi udělaly po vzoru prvního pevnostního muzea v Darkovičkách.

Po skončení turistické sezóny se bohužel objekty našeho pevnostního skanzenu staly cílem nájezdu zlodějů. Začaly nejprve mizet překážkové kolíky. Lupiči byli tak drzí, že si u Vody prostřihali plot a několik kolíků si odvezli odtud, další kolíky zmizely od Březinky, kde musila být při úpravě záhozu překážka částečně rozebrána a navíc byl ukraden i hraniční patník z první republiky, který byl na ukázku zakopán v předpolí. Jako vrchol pak po rozstřihání ostnatého drátu v překážce zmizel i vytyčovací patníček, používaný při stavbě opevnění, který byl součástí vnější expozice. Je otázkou, co si s těmito snadno identifikovatelnými věcmi zloději počnou. Že by si je instalovali doma v pokoji? Krádež byla nahlášena policii. Nezbývá než čekat, jestli a kdy se někde něco z ukradených věcí objeví.  

Protože se změnila legislativa a podle ní se občanská sdružení ruší a vytvářejí se nové organizace pod názvem „zapsaný spolek“, musily být vytvořeny nové stanovy. 29. srpna byla svolána ustavující schůze a provedena volba nového výboru. Protože stávající předseda měl zdravotní problémy, předsednictví se ujal Míra Nývlt. Bohužel při schvalování nových stanov došlo k nedorozumění, protože byla na poslední chvíli předložena i druhá varianta. Na konec října proto musila být svolána další schůze, kde byly nové stanovy definitivně schváleny a byla také provedena nová volba výboru. Zvoleni byli Miroslav Nývlt (předseda), Petr Charvát (místopředseda), Stanislav Zajíček (pokladník), Jaroslav Martinec a Ladislav Čermák. Klub vojenské historie Náchod, z. s. byl poté úspěšně zaregistrován Krajským soudem v Hradci Králové.

Před výroční schůzí 12. prosince navštívili členové KVH seismografickou stanici v N-S 45 a udělali si procházku po těžkých objektech v okolí. Poslední den roku byl věnován společnému posezení na Lomu a tradičnímu půlnočnímu ohňostroji u Březinky.

Závěrem je nutno poděkovat všem členům i nečlenům, kteří se podíleli na činnosti Klubu. Bez jejich přispění by provoz skanzenu ani všechny rekonstrukční práce nebyly uskutečnitelné.