Kronika KVH Náchod - rok 2014

V roce 2014 měl Klub vojenské historie Náchod, o. s., 20 řádných členů a 9 přispívajících členů. Po pěti letech ukončil členství v Klubu Ivan Fuksa. Klub řídil výbor ve složení Pavel Topka (předseda), Petr Charvát (místopředseda), Stanislav Zajíček (pokladník), Jaroslav Martinec a Ladislav Čermák. Na činnosti Klubu se aktivně podíleli všichni členové a také 10 nečlenů Klubu.

Hlavní činností Klubu bylo provozování Běloveského pevnostního skanzenu. Nejvíce se na provázení podíleli Hájek (27 dnů), Vlach (26), Kruták (21), Trojan (20), Nývlt (19) a Beran (17). Svou povinnost – odprovázet minimálně 11 dnů – nesplnilo 6 řádných členů, mnozí z nich už poněkolikáté. Díky organizačnímu nasazení Vládi Krutáka podporovaného Pavlem Topkou se nakonec podařilo zajistit otevření všech tří objektů po všechny návštěvní dny. Poprvé byli nasazeni placení průvodci, kteří provázeli 47 dnů hlavní sezóny. Jejich angažování tak Klub přišlo na 19 tisíc korun. Vstupenku si koupilo celkem 11 270 návštěvníků (4 450 Voda, 6 820 Březinka), což je oproti minulému roku velmi pěkný desetiprocentní nárůst.

Největší investicí roku bylo obnovení záhozu na Březince spojené s rekonstrukcí hydroizolace stropnice a provedením nové tepelné izolace čelní stěny objektu. Díky grantu, který se podařilo získat, bylo 150 tis. Kč hrazeno z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Náročné koordinaci tohoto díla se věnovali především Pavel Topka a Standa Zajíček za vydatné pomoci Petra Charváta a Martina Pištory. Odházení stropnice zajistili dobrovolníci z řad členů Klubu. Odměnou pro všechny je uvedení exteriéru Březinky do původního stavu a odstranění dlouholeté výstavky nepořádku za objektem.

Získání dalších dvou krajských grantů umožnilo vylepšit financování Klubu díky příspěvkům na nákup exponátů pro Vodu a vyrobení nových panelů do expozice na Lomu. Velkou pomocí jsou už mnoho let sponzorské dary Pavla Lacha, který v roce 2014 dodal repliky dobového nábytku pro celou Březinku, chladicí nádrž do strojovny, dva nové vysoušeče a další drobnosti. Vážíme si i trvalé podpory Města Náchod, které přispělo na splácení nákupu exponátů pro Vodu. Díky dobrému hospodaření se podařilo snížit zadlužení Klubu splacením části půjček členům.

Před začátkem sezóny byla díky několika nadšencům provizorně dokončena inovovaná expozice na Lomu, na které se doufejme ještě bude pracovat. Po čtyřech letech od otevření Vody byla konečně zpřístupněna nová expozice v levé kasematě. I zde jde o dílo zčásti provizorní, které se ale naštěstí průběžně vylepšuje.

Na návrh Roty Nazdar byla po šesti letech opět uspořádána akce na Březince, tentokrát pod názvem „Kulomety v Náchodě“. Hlavní tíhu organizace nesl Ivan Fuksa, podporovaný Standou Zajíčkem a téměř celou členskou základnou. Ukázka výcviku prvorepublikové československé armády přitáhla 722 platících návštěvníků a podle ohlasů byla přijata pozitivně. Díky příspěvku Města Náchod byl i finanční výsledek dobrý. Úspěšnou akcí byl také dětský den na Březince organizovaný Vláďou Krutákem. Oba podniky přispěly k propagaci muzea i ke zvýšení jeho návštěvnosti.

Potřebné údržbě skanzenu se po celý rok věnovali zejména Martin Pištora, Petr Vlach a Míra Nývlt. Kromě tradičního úklidu objektů a sekání trávy se podařilo provést větší úklid za Lomem a koncem roku proběhla obnova nátěrů na Březince a na Lomu. Rodině Trojanově vděčíme za umytí všech vitrín před sezónou, díky iniciativě Ireny Vlachové Město opravilo cestu nad Lomem.

Během roku bylo dosaženo významných pokroků v rekonstrukci Březinky. Před hlavní sezónou byla osazena přesná replika zárubní prvních silnostěnných dveří, koncem roku se díky úsilí mnoha členů i nečlenů podařilo postavit novou cihlovou příčku v ubikaci mužstva. Dobovou elektroinstalaci už několik let obětavě tvoří Vladimír Hájek. Péči o sbírkové předměty se věnoval Martin Pištora, podařilo se také zakoupit několik zajímavých nových exponátů (truhlík na 37 mm granáty pro polní PTK, 2 granáty pro L1v řezu, DZ-10).

V propagaci skanzenu se činili zejména L. Čermák, P. Topka, P. Charvát, S. Zajíček, I. Vlachová, V. Bartoš a M. Srb. Výsledkem jsou nové letáčky distribuované na důležitá místa v kraji, nové propagační tabule u Bonata, u Můstku a na náchodském nádraží, dva pořady v rozhlase, několik článků v regionálním tisku, nová razítka pro návštěvníky i pravidelně aktualizovaný facebookový profil.

Aktivní byla také Uniformovaná skupina, která se kromě tradičních pietních aktů v Náchodě 8. května a 28. října zúčastnila i vzpomínky na padlé obránce hranic 28. září, připomínky 100 let vzniku československých legií 11. října v Praze a pietního aktu 11. listopadu na Dobrošově.

Kromě čtyř členských schůzí se členové a příznivci Klubu setkali při oslavě Silvestra, na tradičních čarodějnicích i při oblíbené bunkrologické veselici na závěr hlavní sezóny. Výlet před výroční schůzí tentokrát směřoval na nově zpřístupněné bývalé velitelské stanoviště 71. protiletadlové raketové brigády.

Rok 2014 lze tedy hodnotit pozitivně, zejména díky aktivní členské základně a rostoucí návštěvnosti skanzenu. Úspěchem je i získání finančních prostředků od Města a Kraje, které umožnily velkou investici do záhozu na Březince. Poděkování patří všem, kteří se věnovali provázení, akcím, péči o objekty a organizaci klubové činnosti. Výzvou do budoucna stále zůstává nejen zajištění provozu skanzenu, ale i dokončení rekonstrukce Březinky a omlazení členské základny.